Privacy

Op onze scholen gebruiken we gegevens van leerlingen. We noemen deze gegevens persoonsgegevens. In dit
privacyreglement is beschreven voor welke doelen en hoe deze persoonsgegevens worden gebruikt. Het gaat
hierbij niet alleen om gewone persoonsgegevens, zoals naam, geboortedatum en overige contactgegevens,
maar soms ook om bijzondere persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld gegevens over de gezondheid van
leerlingen.
Het schoolbestuur van Stichting Delta De Bilt (ook wel bevoegd gezag genoemd) is verantwoordelijk voor de
bescherming van de privacy van leerlingen en stelt dan ook het privacyreglement vast. Het privacyreglement is
daarmee van toepassing op alle scholen die onder Stichting Delta De Bilt vallen. Het privacyreglement is
voorgelegd aan de ouder van de GMR en heeft van deze geleding de instemming verkregen.
Sinds 25 mei 2018 is een nieuwe Europese privacywet van toepassing: de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Deze wet stelt nieuwe en verdergaande eisen aan de omgang met
persoonsgegevens. De AVG formuleert een aantal belangrijke principes voor gegevensverwerking:

● Het gebruik van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die rechtmatig, behoorlijk en transparant is;
● Het gebruik van die gegevens gebeurt alleen voor een uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd
doel (doelbinding) en op een in de AVG genoemde grond (grondslag);
● Er worden niet meer persoonsgegevens gebruikt en vastgelegd dan strikt noodzakelijk is voor het doel
waarvoor het wordt verwerkt (dataminimalisatie);
● Het gaat om juiste en geactualiseerde gegevens met redelijke maatregelen om waar nodig te
rectificeren of te wissen (juistheid van de gegevens).

Het privacyreglement is gebaseerd op deze principes.
In geval van onduidelijkheid, onvolledigheid of strijdigheid, geldt de tekst van het reglement.
Het schoolbestuur van Stichting Delta De Bilt zal, in samenspraak met alle schoolleiders, medewerkers, de
externe functionaris voor gegevensbescherming (EFG) en Privacy medewerker zorgen dat er zorgvuldig met de
persoonsgegevens van leerlingen wordt omgegaan, en verantwoording afleggen over het gevoerde privacybeleid
aan de betreffende medezeggenschapsorganen en aan de Raad van Toezicht.

 

Klik op onderstaande links omtrent privacy binnen onze stichting

Privacyverklaring Stichting Delta De Bilt

Privacyreglement Stichting Delta De Bilt

Procedure rechten van betrokkenen Stichting Delta De Bilt

Informatiebeveiligings- en privacybeleid Stichting Delta De Bilt

Gedragscode ICT : personeel Stichting Delta De Bilt

Gedragscode ICT : leerlingen Stichting Delta De Bilt

Datalekprocedure Stichting Delta De Bilt

Responsibility disclosure medewerkers Stichting Delta De Bilt

Responsibility disclosure leerlingen Stichting Delta De Bilt