Missie en visie.   Via Delta de wereld in

Stichting Delta De Bilt voor primair onderwijs is medio 2008 ontstaan uit de samenwerking tussen vijf schoolbesturen. De stichting beheert en bestuurt tien basisscholen in de gemeente De Bilt. Deze scholen zijn katholiek, protestants, algemeen christelijk of algemeen bijzonder.

Kinderen moeten groeien en de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij een positieve bijdrage leveren aan de wereld. (missie)

Op de scholen van Stichting Delta De Bilt gebeurt dit in een pedagogisch klimaat waarin ieder kind tot zijn recht komt. Hierbij moeten de talenten van alle betrokkenen worden benut in het besef dat het samen iedere dag een beetje beter moet dan de vorige dag: lerende scholen! We vinden het belangrijk dat leerkrachten met hart en ziel voor de klas staan, kansen durven benutten en open staan voor nieuwe ontwikkelingen. We zien de ouders van de leerlingen als onze partners in onderwijs en opvoeding. Iedere school heeft een eigen identiteit, profiel en schoolconcept, waardoor Stichting Delta in de gemeente De Bilt voor een diversiteit binnen het basisonderwijs zorgt. Daarnaast zijn onze scholen herkenbaar als scholen van Stichting Delta en onderhouden een nauwe band met elkaar om de kwaliteit op iedere school te verbeteren. We zullen ons inspannen om ook een positieve bijdrage te leveren aan de wereld aangaande duurzaamheid. (visie)

Bovenstaande beschouwen we als een gezamenlijk kompas op onze route door de delta en onderstaande zes kernwaarden helpen ons bij deze boeiende reis:

1. Samenwerking.  Samenwerken brengt ons verder

Het belang van goed samenwerken is op alle niveaus binnen Stichting Delta merkbaar. Samenwerkend leren in de groepen. Iedere school heeft een professioneel schoolteam. De schoolteams van de scholen van Delta werken onderling zoveel mogelijk samen. Stichting Delta staat open voor samenwerking met externen, zowel binnen als buiten het onderwijs. Alle betrokkenen binnen Delta zoeken kansen om door samenwerking steeds beter onderwijs voor onze leerlingen te creëren.

2. Innovatie.  Alle betrokkenen staan open voor nieuwe ontwikkelingen

Iedere school van Stichting Delta heeft iets bijzonders waarmee het zich nader kan profileren en zoekt hierbij naar kansen. Bestuur en directie stimuleren en faciliteren nieuwe ontwikkelingen waarbij scholen met elkaar samenwerken en van elkaar leren. Onderzoeken, ontdekken en experimenteren komen in alle lagen van de organisatie voor.
Moet het niet eens heel anders? Out of the box…… Een schip ligt het veiligst in de haven, maar daar is het niet voor gebouwd.

3. Doelgerichtheid. We beginnen met een doel voor ogen

Binnen ons onderwijs staat doelgericht werken hoog in het vaandel. We hebben ambitieuze verwachtingen op alle niveaus (leerling, groep, school en stichting) en we streven realistische doelen na. Om de geformuleerde doelen te behalen is het nodig om nauwkeurig te meten en te analyseren. Het verbeteren van de kwaliteit is een continu en duurzaam proces. Tijd en middelen zetten we effectief in om het primaire proces (goed onderwijs aan leerlingen) te faciliteren.

4. Talentontwikkeling. Ieder talent telt

Een maximale ontwikkeling van talenten is van grote betekenis voor een maximale zelfontplooiing en daarmee de toekomst van onze samenleving. In ons onderwijs ondernemen we daarom stappen om de talentontwikkeling van leerlingen te stimuleren; ieder talent heeft het recht om gezien te worden.
Dat doen wij ook voor onze leerkrachten en schoolleiders en willen daarmee bereiken dat hun talenten zo optimaal mogelijk worden benut en ten goede komen aan de organisatie. In het kader van passend onderwijs zorgt dit voor een verdere professionalisering en versterking.

5. Plezier. Een juiste motivatie en het werken met plezier zijn voorwaarden om tot leren te komen

Een goede organisatie, met passende voorzieningen, zijn voor stichting Delta en haar scholen voorwaardelijk, om gemotiveerd te kunnen werken. Stichting Delta zorgt voor aantrekkelijk werkgeverschap, zodat personeelsleden met plezier werken en zich kunnen ontwikkelen. Onze schoolteams zorgen voor een goed pedagogisch klimaat, waarin kinderen met plezier kunnen leren.

6. Eigenaarschap. Leren en werken gaat beter als de betrokkenheid groot is

In ons werken en leren zien we het grote belang van het geven en nemen van verantwoordelijkheid en het geven van vertrouwen; op alle niveaus als een keten van verantwoordelijkheid. Hierbij vinden we dat het eigenaarschap over een product of een proces zoveel mogelijk op de plaats ligt waar het hoort: bij de persoon zelf. We vertrouwen erop dat dit bijdraagt aan de kwaliteit van het leren en werken binnen onze stichting.

De naam Stichting Delta De Bilt. Een Delta als metafoor voor onze stichting:

Een rivier begint als een klein stroompje en mondt meestal uit in een zee. Het is heel goed als een rivier wordt gevoed door verschillende stromen en het is ook heel mooi als de rivier in een delta terecht komt. Een delta is een veelstromenland waardoor je via verschillende routes naar de zee kunt en het is tevens een vruchtbaar gebied waar veel ontwikkeling mogelijk is. Stichting Delta staat open voor diverse stromingen en overtuigingen en biedt de kans om via verschillende, maar wel samenhangende, onderwijskundige concepten en pedagogische structuren en in verschillende tempo’s te groeien om samen te bouwen aan een mooie wereld.

Ja, via deze Delta wil je de wereld in!

Wilt u meer lezen? In het Beleidsplan 2019-2022 vindt u meer informatie.