Vacatures Raad van Toezicht

Bilthoven, 7 november 2022

Onderwerp: vacatures intern toezicht Stichting Delta de Bilt

 

Geachte heer/mevrouw,

Vanaf januari a.s. zijn er bij Stichting Delta de Bilt twee vacatures voor intern toezichthouders. We brengen het onder uw aandacht met de vraag of u mogelijk geschikte kandidaten zou willen wijzen op het bestaan van deze vacatures. Als u zelf belangstelling heeft nodigen we u van harte uit om te solliciteren. Behalve met deze brief worden de vacatures ook in de lokale kranten bekendgemaakt.

Elk van de 10 basisscholen van Stichting Delta is een zelfstandige organisatie voor leerlingen, ouders, personeelsleden, directie en MR (waarin ouders en leerkrachten vertegenwoordigd zijn). De scholen zijn onderdeel van onze stichting en werken samen in een verband waarin ook bestuur, intern toezichthouders en (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad hun rol hebben.

De missie van Stichting Delta is dat kinderen moeten groeien en de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij een positieve bijdrage leveren aan de wereld. Op de scholen gebeurt dit in een pedagogisch klimaat waarin ieder kind tot zijn recht komt. Hierbij moeten de talenten van alle betrokkenen worden benut in het besef dat het samen iedere dag een beetje beter moet dan de vorige dag: lerende scholen! We vinden het belangrijk dat leerkrachten met hart en ziel voor de klas staan, kansen durven benutten en open staan voor nieuwe ontwikkelingen. We zien de ouders van de leerlingen als onze partners in onderwijs en opvoeding.

Intern toezicht kan in geen enkele organisatie gemist worden en is daarom in de wet opgenomen. Een toezichthouder bij ons is onafhankelijk en denkt school overstijgend. Hij of zij heeft een helicopterview en is in staat om de processen volledig te overzien, heeft het vermogen om strategische doelstellingen te beoordelen en is op de hoogte van de maatschappelijke thema’s welke van invloed zijn op het primair onderwijs en de Gemeente de Bilt.

Momenteel zijn er vijf toezichthouders. Zij voelen zich verbonden met de organisatie en het contact met bestuur en medezeggenschap is open en constructief. De vacatures betreffen de aandachtsgebieden Onderwijs & kwaliteit en Financiën & bedrijfsvoering. Reken per toezichthouder op een tijdsbesteding van gemiddeld 10-12 dagen per jaar, vergaderingen zijn in de avonduren. Er staat een redelijke, maar bescheiden honorering volgens landelijke norm tegenover.

Sollicitaties moeten uiterlijk 1 december a.s. binnen zijn op mailadres: t.roestcrollius@deltadebilt.nl. De selectiegesprekken zijn op 12 en 13 december, in de avond. Het streven is de procedure in de laatste week voor de kerstvakantie af te ronden.

 

Met vriendelijke groet,

Tonco Roest Crollius (voorzitter Raad van Toezicht)

Martin van Veelen (directeur-bestuurder)

advertentie