Vacatures intern toezicht

De vacatures zijn vervuld.

We hadden veertien sollicitanten voor deze vacatures.

Vlak voor de zomervakantie zijn twee nieuwe leden toegetreden tot de Raad van Toezicht van onze stichting.

 

Ter informatie:

Stichting Delta De Bilt zoekt belangstellenden om vanaf 1 juli 2021 intern toezichthouder te worden.
De vacatures ontstaan door uitbreiding van het huidige team van toezichthouders.

We zoeken twee nieuwe leden die passen in het profiel en die zich kunnen en willen toeleggen op een van de aandachtsgebieden:
o Financiën & bedrijfsvoering
o Onderwijs & kwaliteit
De werving en benoeming van de nieuwe leden gebeurt in samenwerking met de GMR.

Profiel
Het profiel van de toezichthouders en de specifieke kenmerken van de aandachtsgebieden vindt u hieronder.

De organisatie
Tien scholen in de gemeente De Bilt werken samen onder de ‘paraplu’ van Stichting Delta De Bilt. Het betreft scholen voor primair onderwijs op katholieke, protestants-christelijke, algemeen christelijke en algemeen bijzonder grondslag. Wij streven op elke school naar innovatief onderwijs in een veilige en plezierige omgeving. Helpen groeien, dat is waar we voor staan. Voor onze kinderen, maar ook voor onze medewerkers. Met erkenning van ieders talenten en eigenheid. Binnen de stichting werken ruim 275 personeelsleden dagelijks aan gevarieerd, kwalitatief hoogstaand en innovatief onderwijs voor ruim 2600 leerlingen.
Elk van onze scholen is een zelfstandige organisatie voor ouders, leerlingen, personeelsleden, directie en MR. Binnen het verband van de stichting hebben bestuur, toezichthouders en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad hun rol. In de huidige situatie wordt de stichting bestuurd door een directeur-bestuurder die rechtstreeks rapporteert aan de raad van toezicht. Naar verwachting zal in de loop van het komende jaar de bestuurlijke inrichting zo veranderen dat uitvoerend bestuurders en toezichthoudend bestuurders samen het bestuur van de stichting vormen. De raad van toezicht gaat dan over in een toezichthoudend bestuur. Een adviesaanvraag over de voorgenomen wijziging ligt thans bij de GMR.

Hoe werkt het team van toezichthouders?
Momenteel zijn er vijf toezichthouders. Zij voelen zich verbonden met de organisatie en het contact met bestuur en medezeggenschap is open en constructief.
De gemiddelde tijdsbesteding van een toezichthouder is 10-12 dagen per jaar.
 De toezichthouders vergaderen gemiddeld 8 keer per jaar (in de avond).
 Besluitvorming wordt ondersteund door commissies, samengesteld uit toezichthouders. Thans is er een auditcommissie en een commissie onderwijs en kwaliteit, mogelijk wordt nog een commissie personeel en organisatie gevormd.
 Toezichthouders leggen mogelijk ook werkbezoeken aan scholen af.
 Er is minimaal één keer per jaar een gemeenschappelijke vergadering met de GMR.
 Naast vergadertijd is er ook voorbereidingstijd.

Honorering
Toezichthouders van Stichting Delta ontvangen een bezoldiging (volgens VTOI normering, de huidige vergoeding is € 4.000,- bruto per jaar).

Procedure
 Stichting Delta maakt deze vacatures bekend door middel van advertenties in de lokale kranten van gemeente De Bilt, via een brief aan alle ouders/verzorgers van leerlingen van onze scholen, via deze website en via de sociale netwerken van bestuurder, toezichthouders en GMR-leden.
 Belangstellenden solliciteren met een CV en een motivatiebrief.
 Op grond van een eerste beoordeling van sollicitatiebrieven met CV worden er door een benoemingsadviescommissie selectiegesprekken gevoerd met geschikte kandidaten. Deze gesprekken vinden plaats in gemeente De Bilt.
 Na de eerste ronde worden er met een beperkt aantal kandidaten in een tweede ronde vervolggesprekken gehouden. Tot de tweede ronde hoort ook een gesprek met een delegatie van de GMR.

Sollicitatie en planning
 Maak uw belangstelling kenbaar in een motivatiebrief en CV, gericht aan de voorzitter van de raad van toezicht, de heer C. Nagtegaal.
 Stuur deze per mail aan: c.nagtegaal@deltadebilt.nl
 Sollicitaties moeten uiterlijk 15 juni 2021 binnen zijn.
 De eerste ronde gesprekken vindt plaats op 21 juni 2021 tussen 19:00 en 22:00 u.
 De tweede ronde is gepland voor 24 juni 2021, eveneens tussen 19:00 en 22:00 u.
 De procedure wordt zo mogelijk in de laatste week van juni 2021 afgerond
 De zittingsperiode van 4 jaar gaat voor de nieuw benoemde toezichthouders in op 1 juli 2021.

Informatie
Een informatiepakket met daarin statuten, strategisch beleidsplan en actueel jaarverslag kunt u opvragen via kantoor@deltadebilt.nl
Vragen? Neem contact op met Cor Nagtegaal, tel. 030-2202677

Profiel intern toezicht Stichting Delta De Bilt
Binnen Stichting Delta zijn uitvoerend bestuur en intern toezicht gescheiden. Het uitvoerend bestuur is de taak van de directeur-bestuurder.
De hoofdtaken van de intern toezichthouders zijn:
o toezicht houden vanuit wettelijke opdracht en maatschappelijk perspectief;
o advies- en klankbordfunctie vervullen voor de directeur-bestuurder;
o werkgever zijn van de directeur-bestuurder;
o overige statutaire taken.

Kenmerken van het team van toezichthouders
De toezichthouders vormen een collegiaal team dat een goede en diverse afspiegeling wil zijn van de maatschappelijke omgeving van Stichting Delta. De verschillende persoonlijkheden van de teamleden en hun deskundigheden uit diverse maatschappelijke sectoren vullen elkaar aan en versterken hun kwaliteiten als toezichthouder.
De intern toezichthouders zijn onafhankelijk, school overstijgend, en vervullen geen ander belang dan het belang van Stichting Delta als organisatie en het maatschappelijk belang van ouders, leerlingen en medewerkers.
Het team beschikt over ervaring en expertise op de aandachtsgebieden:
o Strategie en beleid
o Financiën en bedrijfsvoering
o Onderwijs en kwaliteit
o Personeel en organisatie

Profiel van intern toezichthouders
Toezichthouders bij Stichting Delta:
o onderschrijven de doelstelling, missie, visie en strategie van Stichting Delta;
o onderschrijven de branchecodes voor Goed Bestuur en Goed Toezicht;
o representeren het intern toezichthoudend orgaan;
o hebben inzicht in maatschappelijke en politieke ontwikkelingen;
o dragen bij aan de uitvoering van de taken van het intern toezicht binnen een of meer van de genoemde aandachtsgebieden;
o dragen bij aan de werkgeversrol van het toezichthoudend orgaan, onder meer door het houden van beoordelings- en functioneringsgesprekken;
o kunnen rolvast en rolbewust reflecteren op het handelen van anderen en van zichzelf;
o zijn in staat een kritische en constructieve dialoog met het bestuur te voeren;
o willen zich als toezichthouder professioneel ontwikkelen;
o hebben plezier in het toezichthouden, met humor en relativeringsvermogen.

Aanvullende kenmerken voor aandachtsgebieden
Toezichthouders beschikken voor hun aandachtsgebied over kennis en ervaring op met name genoemde gebieden, of kunnen en willen zich daarin ontwikkelen.

Voor het aandachtsgebied Financiën & bedrijfsvoering gaat het daarbij om:
o financiën in de bedrijfsvoering en economische sturingsrelaties
o planning- en controlcyclus in relatie met overheidsbekostiging
o ICT en verwerking van persoonsgegevens
o facilitair beleid

Voor het aandachtsgebied Onderwijs & kwaliteit betreft het:
o wet- en regelgeving voor het primair onderwijs
o innovatie in het primair onderwijs
o evaluatie en kwaliteitsonderzoek
o waarderingskaders voor deugdelijkheid en opbrengst in het primair onderwijs