Delta kiest voor Citotoets

Sinds schooljaar 2014-2015 moeten alle leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs verplicht een eindtoets maken. Deze eindtoets meet de kennis die leerlingen hebben op het gebied van taal en rekenen.
De Eindtoets Basisonderwijs (Citotoets) vond altijd plaats in februari. Nu de eindtoetsen in april plaatsvinden, kunnen scholen:

  • de onderwijstijd in groep 8 zo goed mogelijk benutten en daardoor leerlingen zo veel mogelijk bijbrengen op het gebied van taal en rekenen (inclusief studievaardigheden);
  • de meest recente gegevens over het taal- en rekenniveau van leerlingen aan de school voor voortgezet onderwijs geven;
  • het schooladvies centraal stellen bij de toelating tot het voortgezet onderwijs.

Taal en rekenen zijn voor alle eindtoetsen verplichte onderdelen.

De papierenversie wordt afgenomen op 21, 22 en 23 april. Wanneer de school kiest voor een digitale afname vindt deze tussen 15 en 30 april plaats.

De eindtoetsen kunnen ook extra, niet verplichte onderdelen aanbieden. Zo bevat de centrale eindtoets bijvoorbeeld een onderdeel wereldoriëntatie. Dat onderdeel gaat over aardrijkskunde, geschiedenis en natuur.

De eindtoets geeft inzicht in de leerresultaten van een basisschool. De Inspectie van het Onderwijs gebruikt deze informatie voor het totaaloordeel dat zij opstelt over een school. Op www.scholenopdekaart.nl worden inspectieverslagen openbaar gemaakt. Via de schoollink op de Googlemap op onze site is deze informatie snel te vinden.