Corona-virus

4 februari 2021

Aan de betrokkenen bij de scholen van Stichting Delta De Bilt

Geachte heer/mevrouw,

Afgelopen zondag besloot het kabinet om de basisscholen en de kinderopvang (niet de BSO) per 8 februari weer te openen. Op zich is dit een mooi bericht, zeker als we ook zien dat de corona-aantallen gestaag omlaag gaan. We zijn op de goede weg, het overgrote deel van onze medeburgers houdt zich aan de afspraken en met de vaccinaties voor de komende maanden lijkt het coronavirus het onderspit te delven.

Hoe gaan we vanaf maandag de scholen openen? Dat lijkt heel eenvoudig als je onze bewindvoerders hoort, maar in de praktijk is het echt heel ingewikkeld. Met de schooldirecteuren en in de schoolteams is gesproken en zijn  diverse opties doorgenomen (bijvoorbeeld half open). We hebben ook stilgestaan bij de rol en het gevoel van de personeelsleden (moeilijk hoor)
We hebben vertrouwen in de landelijke organisaties die over de corona-aanpak gaan en we hebben besloten om ook deze keer de landelijke richtlijnen te volgen, zodat vanaf maandag 8 februari alle kinderen weer welkom zijn.

Binnen de afzonderlijke scholen worden allerlei maatregelen uitgewerkt, om er voor te zorgen dat de contacten tussen volwassenen onderling en contacten tussen verschillende groepen zoveel mogelijk worden beperkt. Enkele voorbeelden: Begin- en eindtijden van een schooldag variëren; pauzes op verschillende tijden; looproutes door de school afspreken; gymles zoveel mogelijk buiten, anders binnen met een halve groep; zo min mogelijk ouders in de buurt van school; enz… Schoolspecifieke maatregelen ontvangt u via de schooldirecteur.

Om rekening mee te houden: Naast het feit dat bij een coronabesmetting de betreffende klas in quarantaine moet, zal het m.i. ook vaker voorkomen dat een klas naar huis gestuurd wordt, omdat vervanging niet te regelen valt. Houd s.v.p. voorlopig de komende weken de kinderen met verkoudheidsklachten thuis; hierin zijn we wellicht strenger dan landelijk, maar we vinden dit zeker van belang ter bescherming van onze leerkrachten en daarmee de kinderen.

Bij voorbaat dank voor uw begrip en medewerking. Volhouden s.v.p.!

Met vriendelijke groet,

Martin van Veelen
(directeur-bestuurder)

 

15 december 2020

Aan de betrokkenen bij de scholen van Stichting Delta De Bilt

Geachte heer/mevrouw,

De corona-aantallen namen de afgelopen weken flink toe en dat we hierdoor met meer maatregelen te maken zouden krijgen, is heel logisch. In het afgelopen weekend hoorden we de corona-maatregelen in Duitsland en het verbaasde ons niet dat wij gisteren het bericht inzake de lockdown ontvingen. Heel vervelend voor leerlingen, leerkrachten en ouders, maar het is niet anders.

Vandaag (dinsdag) zijn de kinderen op school. We proberen er voor hen toch een mooie dag van te maken, het is immers de laatste dag op school voor de kerstvakantie. De rest van de week zijn ze thuis. Formeel hebben ze dan nog geen vakantie en het kan zijn dat ze nog wat ‘thuiswerkopdrachten’ krijgen. Ik ga er van uit dat ouders desgewenst hierbij helpen.
De leerkrachten gaan zich deze week focussen op heel goed thuisonderwijs vanaf 4 januari. In ieder geval voor de twee weken na de kerstvakantie. Ook dan ga ik ervan uit dat ouders hun hulp bieden waar dat nodig is. Hopelijk kunnen we vanaf 18 januari de kinderen weer op school lesgeven.

In het voorjaar hadden we op de scholen de noodopvang voor kinderen met ouders in cruciale beroepen. Dat hebben we vanaf morgen (woensdag) weer. Met nadruk wijs ik u hierop: de noodopvang geldt alleen als beide ouders werken in een cruciaal beroep of als een alleenstaande ouder daarin werkt. Om gebruik te maken van de noodopvang, neemt u z.s.m. contact op met de school van uw kind(eren).

Schoolspecifieke maatregelen ontvangt u via de schooldirecteur.

Bij voorbaat dank voor uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet,

Martin van Veelen
(directeur-bestuurder)

 

15 oktober 2020

Aan de betrokkenen bij de scholen van Stichting Delta De Bilt

Geachte heer/mevrouw,

Eergisteren was er weer een persconferentie waarin de huidige situatie m.b.t. het coronavirus in ons land werd toegelicht en daarbij zijn ook de nieuwe maatregelen gepresenteerd. Voor het onderwijs werden geen specifieke maatregelen gemeld. Toch heeft de nieuwe situatie uitwerking op de scholen. Vanmorgen heb ik met de schooldirecteuren de mogelijke consequenties doorgenomen. Alhoewel het basisonderwijs ‘gespaard’ wordt, vinden de directeuren en ik het toch van belang om enkele onderwerpen in relatie tot onze scholen met u te delen.

Klassen naar huis

Het is gelukkig slechts sporadisch voorgekomen dat we een klas naar huis moesten sturen, omdat er geen leerkracht beschikbaar was om die klas te leiden. Dit is echter geen garantie voor de periode na de herfstvakantie. We zetten alle zeilen bij om de klassen te bemensen, maar als dat echt niet lukt, dan zijn we genoodzaakt om een klas naar huis te sturen. Ik meld dit, zodat u kunt anticiperen op deze onwenselijke situatie die meestal onverwacht plaatsvindt.

Mondkapjes

Ouders en externen komen alleen op afspraak de school in en dragen dan een mondkapje. Afhankelijk van de reden van het bezoek blijft het mondkapje op of mag het na overleg met de school worden afgedaan. Dit doen we voornamelijk ter bescherming van de leerlingen en het personeel van de scholen en dus indirect ook om geen klassen naar huis te hoeven sturen.

Voorbeeld: een ouder komt op gesprek bij een leerkracht. De ouder draagt een mondkapje terwijl hij/zij door de school loopt. Het gesprek met de leerkracht vindt coronaproof op minimaal 1,5 meter plaats, dan mag het mondkapje in overleg met de leerkracht af. Bij het naar buiten gaan, gaat het mondkapje weer op.

Voorbeeld: een externe geeft aan een klas of een deel van de klas een gastles dan mag het mondkapje af als de gastles begint en wordt na afloop weer opgedaan.

Excursies en andere uitstapjes met de klas

De afgelopen weken hebben we steeds afwegingen gemaakt of iets wel of niet kon doorgaan. Dat zullen we de komende periode weer doen. Het is echt maatwerk.

Voorbeelden: Een wandeling naar een herfstbos met de leerkracht en de hulp van een ouder kan wel, maar met zes auto’s naar een museum in Utrecht kan niet.

Schoolspecifieke maatregelen ontvangt u via de schooldirecteur.

We hopen dat alle bewoners van Nederland gaan doen wat er landelijk is afgesproken (momenteel lijkt het erop dat ongeveer 65% dit doet). Over enkele weken weten we meer. De huidige maatregelen gelden tot 11 november.

Bij voorbaat dank voor uw begrip en medewerking
Met vriendelijke groet,

Martin van Veelen
(directeur-bestuurder)

28 augustus 2020

Aan de betrokkenen bij de scholen van Stichting Delta De Bilt

De Bilt, 28 augustus 2020.

Geachte heer/mevrouw,

Hopelijk leest u deze brief in goede gezondheid en heeft u ondanks de coronacrisis een goede zomervakantie achter de rug. In de maanden voor de zomervakantie heeft u van mij diverse keren een brief ontvangen m.b.t. de coronacrisis en onze scholen. Alhoewel we zeker nog niet verlost zijn van het virus en we dus nog met veel maatregelen rekening moeten houden, wil ik vanaf deze plaats iedereen bedanken die een steentje heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van onze leerlingen in deze lastige tijd. Leerkrachten, ouders en bovenal de kinderen zelf: complimenten!

Aanstaande maandag gaan ook de scholen in onze regio weer open. Het lijkt me in dit verband goed om enkele onderwerpen specifiek te benoemen.

Leerkrachten die getest worden, ziek zijn, in quarantaine verblijven en/of in een risicogroep vallen.
Het kan zijn dat een school in problemen komt, omdat leerkrachten niet naar school mogen komen en de school niet voldoende invallers beschikbaar heeft. Hierdoor kan de school moeten besluiten om een klas naar huis te sturen.

Kinderen die getest worden, ziek zijn, in quarantaine verblijven en/of in een risicogroep vallen.
Volgens de richtlijnen van het RIVM mogen deze kinderen niet naar school komen. De ouders overleggen met de leerkracht van hun kind omtrent de voortgang en de mogelijkheid om huiswerk te maken.

De 1,5 meter samenleving.
Het risico op besmetting tussen kinderen is volgens het RIVM gering en 1,5 meter afstand is voor kinderen niet noodzakelijk. De afstand tussen leerkracht en leerlingen proberen we zo goed mogelijk richting die 1,5 meter te houden. De afstand tussen volwassen is minimaal 1,5 meter. Dus ouders en leerkrachten, zorg hier echt voor! De ouders/verzorgers kunnen uiteraard nog niet hun kind(eren) in het schoolgebouw brengen. Zij mogen alleen op afspraak het schoolgebouw in; bijvoorbeeld voor een gepland gesprek.

Ventilatie.
We doen ons best om de schoolgebouwen en gymzalen zo goed mogelijk te ventileren. In de meeste gebouwen betreft het voornamelijk goed doorluchten. In de gebouwen met mechanische ventilatie is/wordt onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid. Als het onderzoek nog niet is afgerond of als uit het onderzoek blijkt dat de mechanische ventilatie niet goed genoeg is, dan gaat deze mechanische ventilatie uit en wordt er traditioneel gelucht.

Bij voorbaat dank voor uw begrip en medewerking bij de start van het nieuwe schooljaar.

Met vriendelijke groet,

Martin van Veelen
(directeur-bestuurder)

 

7 juli 2020

Maatregelen i.v.m. corona na de zomervakantie
Het lijkt goed te gaan met het onder controle houden van het coronavirus in ons land. Dat willen we graag zo houden en daarom moeten we ook op onze scholen ons best doen om de RIVM-maatregelen te blijven volgen. De 1,5 meter afstand tussen volwassenen is een heldere maatregel die we ook na de zomervakantie handhaven. Dat betekent o.a. dat we de huidige werkwijze met halen en brengen van de kinderen continueren. De kinderen hebben overigens aangetoond dat zij heel goed zonder ouder(s) de school in kunnen en dat het zelfs hun zelfstandigheid bevordert. Natuurlijk gaan we na de zomervakantie bespreken hoe we deze maatregel iets kunnen verruimen, bijvoorbeeld voor kinderen die net 4 jaar zijn geworden of kinderen die in bijzondere omstandigheden verkeren.
Ouders/verzorgers mogen wel de school in als het een afspraak met school betreft en/of een door school georganiseerde activiteit waarbij het haalbaar is om de 1,5 meter afstand te handhaven.
Hopelijk kunnen we na de zomervakantie in goede gezondheid beginnen aan een wat ‘gewoner’ schooljaar.

 

28 mei 2020

Aan de betrokkenen bij de scholen
van Stichting Delta De Bilt

De Bilt, 28 mei 2020.

Geachte heer/mevrouw,

De afgelopen maanden heeft u van mij diverse keren een brief ontvangen m.b.t. de coronacrisis en onze scholen. Meestal deed ik dat na een persconferentie of een substantiële wijziging in de maatregelen om u op de hoogte te brengen van de algemene afspraken. Daarna ontving u via de eigen schooldirecteur informatie betreffende de praktische uitwerking op schoolniveau.
Vandaag aan het einde van de middag ontvingen we de landelijke protocollen (handreikingen).
De onderstaande informatie is onder voorbehoud, want we weten niet zeker of de positieve ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirus doorgaat of dat deze tegenvalt.

Bedankt!
Alhoewel we zeker nog niet verlost zijn van het virus en we dus nog met veel maatregelen rekening moeten houden, wil ik vanaf deze plaats iedereen bedanken die de afgelopen maanden een steentje heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Leerkrachten en ouders die heel goed hebben samengewerkt en bovenal de kinderen zelf: complimenten!

De kinderen zijn vanaf 8 juni op alle schooldagen welkom.
Na een periode van ongeveer drie maanden met thuisonderwijs en 50%-op-school-onderwijs kunnen we vanaf 8 juni weer alle kinderen tegelijk op school verwachten. Dat is natuurlijk heel fijn.

Leerkrachten die ziek zijn en/of in een risicogroep vallen
Het kan zijn dat een school in problemen komt, omdat leerkrachten ziek zijn en/of in een risicogroep vallen en daardoor niet naar school mogen komen en de school niet voldoende invallers beschikbaar heeft. Om de beschikbare leerkrachten zo goed mogelijk in te zetten, kan een school ervoor kiezen om de 4-jarigen (nog niet leerplichtige leerlingen) helemaal of gedeeltelijk huis te laten of in geval van nood toch een groep naar huis sturen.

Ziek of griepverschijnselen
De bestaande richtlijnen van het RIVM in dit verband gelden nog steeds. Leerlingen en personeelsleden die ziek zijn of griepverschijnselen hebben, blijven thuis.
Als deze klachten wijzen op Corona, dan verwachten we dat deze gemeld worden bij de GGD en bij de school. De school moet het bij de GGD melden als er meer dan 1 corona-patiënt aan de school gerelateerd is.

De 1,5 meter samenleving
Het risico op besmetting tussen kinderen is volgens het RIVM gering en 1,5 meter afstand is voor kinderen niet noodzakelijk. Kinderen houden wel afstand van elkaar, raken elkaar zo min mogelijk aan e.d. De afstand tussen leerkracht en leerlingen proberen we zo goed mogelijk richting die 1,5 meter te houden. De afstand tussen volwassen is minimaal 1,5 meter. Dus ouders en leerkrachten, zorg hier echt voor!
De ouders/verzorgers kunnen uiteraard niet meer hun kind(eren) in het schoolgebouw brengen en per school worden de mogelijkheden bekeken hoe het naar school brengen goed te regelen valt.
De ouders/verzorgers komen niet in school helpen als vrijwilligers en hebben geen fysieke gesprekken met onderwijspersoneel (die gaan voorlopig digitaal of telefonisch).

Hygiëne
De scholen zullen de algemene hygiënemaatregelen van het RIVM zoveel mogelijk naleven.

Medezeggenschap
De schooldirecteur overlegt met het schoolteam en de medezeggenschapsraad over de school specifieke maatregelen.

Via de schooldirecteur ontvangt u z.s.m. de praktische uitwerking op schoolniveau.

Bij voorbaat dank voor uw begrip en medewerking!

Met vriendelijke groet,

Martin van Veelen (directeur-bestuurder)

 

23 april 2020

Aan de betrokkenen bij de scholen van
Stichting Delta De Bilt

De Bilt, 23 april 2020.

Geachte heer/mevrouw,

Wat fijn dat de ontwikkelingen rondom de bestrijding van het coronavirus de goede kant op gaan, maar zoals onze premier gisteravond duidelijk meldde: voorzichtigheid geboden!

De afgelopen zes weken hebben leerkrachten, leerlingen en hun ouders wat mij betreft een topprestatie geleverd. Bij de overgrote meerderheid van de leerlingen is het thuisonderwijs de afgelopen periode goed gegaan. Helaas weten we dat dit niet voor alle leerlingen geldt en we zullen in de komende periode rekening moeten houden met verschillen.

De scholen gaan vanaf 11 mei half open
We weten nog niet tot wanneer. Het kan zijn dat in juni de scholen helemaal open gaan, of dat de ontwikkeling dat nog niet toelaat, of erger, het wordt weer teruggedraaid. We gaan er maar van uit dat we iets regelen voor de periode van maandag 11 mei t/m vrijdag 5 juni.
Scholen krijgen de ruimte om dit naar eigen inzicht in te vullen, mits dit binnen de richtlijnen past. Het is o.a. afhankelijk van het gebouw, de inzetbaarheid van personeel, onderwijssysteem, grootte van de school e.d. Een basisafspraak binnen onze stichting is: in een leslokaal krijgt een halve groep les en de kinderen komen ongeveer 50% van de tijd op school. Op de overige dagen krijgen de kinderen geen thuisonderwijs, maar krijgen zij voor deze dagen huiswerk mee. Hiermee bedoelen we werk dat zij in principe zonder hulp van de leerkracht of ouders kunnen doen. De leerkracht heeft hiervoor de instructie op school gegeven.

Leerkrachten die ziek zijn en/of in een risicogroep vallen
Het kan zijn dat een school in problemen komt, omdat leerkrachten ziek zijn en/of in een risicogroep vallen en daardoor niet naar school mogen komen en de school niet voldoende invallers beschikbaar heeft. Om de beschikbare leerkrachten zo goed mogelijk in te zetten, kan een school ervoor kiezen om de 4-jarigen (nog niet leerplichtige leerlingen) helemaal of gedeeltelijk huis te laten.

Ziek of griepverschijnselen
De bestaande richtlijnen van het RIVM in dit verband gelden nog steeds. Leerlingen en personeelsleden die ziek zijn of griepverschijnselen hebben, blijven thuis.
Als deze klachten wijzen op Corona, dan verwachten we dat deze gemeld worden bij de GGD en bij de school. De school moet het bij de GGD melden als er meer dan 1 corona-patiënt aan de school gerelateerd is.

Noodopvang
De afgelopen zes weken was er noodopvang voor kinderen met ouders in de vitale beroepen. Die noodopvang wordt gecontinueerd. Kinderen die voor de noodopvang in aanmerking komen, kunnen iedere dag naar school komen. Dit gaat uiteraard in overleg en met toestemming van de schooldirecteur.

De 1,5 meter samenleving
Het risico op besmetting tussen kinderen is volgens het RIVM gering en 1,5 meter afstand is voor kinderen niet noodzakelijk. Kinderen houden wel afstand van elkaar, raken elkaar zo min mogelijk aan e.d. De afstand tussen leerkracht en leerlingen proberen we zo goed mogelijk richting die 1,5 meter te houden. De afstand tussen volwassen is minimaal 1,5 meter. Dus ouders en leerkrachten, zorg hier echt voor!
De ouders/verzorgers kunnen uiteraard niet meer hun kind(eren) in het schoolgebouw brengen en per school worden de mogelijkheden bekeken hoe het naar school brengen goed te regelen valt.
De ouders/verzorgers komen niet in school helpen als vrijwilligers en hebben geen fysieke gesprekken met onderwijspersoneel (die gaan voorlopig digitaal).

Hygiëne
De scholen zullen de algemene hygiënemaatregelen van het RIVM zoveel mogelijk naleven.

De Buitenschoolse opvang
De BSO gaat vanaf 11 mei open voor de kinderen die op die betreffende dag op school zijn geweest; dus in principe is de BSO ook half bezet. Hierover kunnen de betreffende ouders in de meivakantie contact hebben met hun BSO-organisatie.

Medezeggenschap
De schooldirecteur overlegt met het schoolteam en de Medezeggenschapsraad over de school specifieke maatregelen.

Via de schooldirecteur ontvangt u z.s.m. de praktische uitwerking op schoolniveau.

Dat de scholen op verschillende manieren invulling geven aan roosters en andere organisatorische zaken, vinden we goed. Het is maatwerk met een bijkomend voordeel: we kunnen van elkaar leren. Het zal mij niet verbazen als we de komende jaren vaker half open zijn of weer teruggeworpen worden op thuisonderwijs.

Bij voorbaat dank voor uw begrip en medewerking!

Met vriendelijke groet,

Martin van Veelen
(directeur-bestuurder)

 

 

 

22 april 2020

Hier volgt z.s.m. de brief vanuit het bestuur aan de betrokkenen bij onze scholen inzake het (gedeeltelijk) open gaan van onze scholen.

De brief is in concept klaar, maar we wachten nog op nadere informatie vanuit het departement van Onderwijs (protocollen e.d.).

De beloofde protocollen blijken handreikingen te zijn (noem het dan ook zo). Deze geven dus wel wat verwarring….. Maar de hoofdonderwerpen zijn duidelijk; brief volgt morgen.

 

19 april 2020

31 maart 2020

Aan de betrokkenen bij de scholen
van Stichting Delta De Bilt

De Bilt, 31 maart 2020.

Geachte heer/mevrouw,

Na de persconferentie van vanavond om 19.00 uur, waarin onze minister-president en de minister van Volksgezondheid ons een heldere update gaven, schrijf ik u graag opnieuw een brief.
Ja, wat een ellende zo in de wereld: onzekerheid over de toekomst, gezondheid, economie en ……. bijna over alles. In deze brief zal ik me beperken tot het onderwijs op onze scholen.

We zitten nu halverwege de derde week van het ‘thuisonderwijs’. Het was voor de leerkrachten, de leerlingen en hun ouders ineens raak. Niet meer gewoon naar school.
We worden geconfronteerd met allerlei nieuwe situaties: leerkrachten die moeten inschatten wat haalbaar is als thuisonderwijs, kinderen die niet meer met hun vriendjes naar school gaan, ouders die naast hun eigen thuiswerk ook hun kinderen moeten begeleiden met hun schoolwerk. Ieder schoolteam zoekt binnen de eigen mogelijkheden naar de beste manieren om het thuisonderwijs te verzorgen en de contacten met de kinderen en de ouders te onderhouden.
Fijn om te horen hoe de waardering over en weer klinkt! Maar het is voorlopig nog niet afgelopen. Hoe zorgen we er samen voor dat het goed blijft gaan? In ieder geval door ons gezonde verstand te gebruiken. Gezondheid boven alles!

Ik reken ook op ieders begrip voor het volgende: De ene (leerkracht of ouder) kan met deze situatie makkelijker om gaan dan de andere. Het ene kind kan met weinig uitleg al uit de voeten en het andere kind heeft extra ondersteuning nodig. Kinderen krijgen ook veel van de algemene onzekerheid mee (kleine potjes hebben grote oren), dus ook zij ervaren de spanning en daar kan het ene kind beter mee omgaan dat het andere. In de media horen we nu veel over de kwetsbare kinderen. Natuurlijk is dit voor ons ook een serieus aandachtspunt!

Dan kort iets over de noodopvang op de scholen. Tot nu toe zijn de aantallen per dag per school gering. Hopelijk kan dit de komende maand zo blijven, want ook hiervoor geldt: zo min mogelijk bijeen komen.

De komende weken zullen we ons ook gaan voorbereiden op de periode na de meivakantie, als dan de scholen wellicht weer ‘gewoon’ open gaan. U begrijpt wel dat de periode na de meivakantie veel extra inspanningen zal vergen om z.s.m. de draad weer op te kunnen pakken.

Bij voorbaat dank voor uw begrip en medewerking!
Met vriendelijke groet,

Martin van Veelen (directeur-bestuurder)

 

20 maart 2020

Het onderwijs in deze corona-tijd.

Veel betrokkenen bij het basisonderwijs waren op donderdag 12 maart verbaasd dat premier Rutte tijdens de persconferentie meldde dat de scholen gewoon open konden blijven. De scholen waren heel hard nodig om de adequate medische zorg in Nederland te continueren. Het viel ons echter op dat juist ouders die in de medische zorg werken op de vrijdag daarna hun kinderen thuis hielden; zij wisten beter en wilden geen risico lopen. Gelukkig kwam de premier op zondag 15 maart met het wijze besluit, dat de scholen voorlopig tot en met 6 april gesloten zullen zijn. Daarna gingen alle schoolteams aan de slag met het concretiseren van het thuisonderwijs en was het op maandag 16 maart ook nog spannend hoeveel kinderen er om 8.30 uur op de stoep zouden staan, want aan de scholen was gevraagd om onder schooltijd opvang te bieden.
Nu, een week later, schrijf ik op vrijdagavond 20 maart na de speech van onze Koning een terugblik op het thuisonderwijs en de opvang op de scholen. Als u dit leest, zullen er ongetwijfeld nieuwe ontwikkelingen zijn.
In het onderwijs werd al rekening gehouden met een mogelijke sluiting van de scholen, maar op zondag bleven we toch afwachten op de landelijke maatregel. Toen het sluiten definitief een feit was, werd de communicatie naar de schoolteams en de ouders in orde gemaakt en werden algemene afspraken met de schooldirecteuren gedeeld. Op de maandagochtend bleek, waar we op hadden gehoopt: er waren bijna geen kinderen op de scholen. Super hoe de ouders in korte tijd opvang voor hun kinderen hadden geregeld. De leerkrachten gingen gelijk aan de slag met het samenstellen van thuiswerk voor de kinderen. Zowel thuiswerk op de wat traditionele manier met boeken, schriften en werkboekjes als ook via de digitale wegen. Ook werd er die dag gezocht naar goede manieren om contact te hebben met ouders en leerlingen. Tussen de scholen werden ideeën uitgewisseld; niet alleen binnen Delta, maar ook met scholen door het hele land; we werden overspoeld met allerlei suggesties. Knap hoe de schoolteams keuzes hebben gemaakt die passen bij de school, die passen bij de leeftijd van de kinderen en die ook nog passen bij de verschillen tussen de kinderen.
Bij de meeste scholen werden op dinsdag de thuiswerkpakketten verdeeld en konden de kinderen aan de slag. Niet alleen de kinderen, maar ook de ouders hadden er ineens een lastige extra taak bij. Het is al een klus om kinderen goed op te voeden en te verzorgen, vaak in combinatie met een baan, maar dan nu ook nog een paar uur per dag je kind begeleiden met schoolwerk. Ook vanaf deze plaats dank en complimenten aan al die ouders die deze extra taak zo goed oppakken.
In die eerste week was het gelukkig ook nog regelmatig mooi weer en konden de kinderen lekker buitenspelen. Ik zag ook heel wat ouders met hun kinderen voetballen, gewoon een stukje hardlopen of beweegactiviteiten uitvoeren. Gaaf ook die opdrachten die (gym)leraren op dit gebied met de kinderen en de ouders deelden.
Op donderdag hielden we met de schooldirecteuren onze eerste video vergadering, waarin we ook de ervaringen uitwisselden. Het waren vooral positieve verhalen met veel complimenten van ouders aan de leerkrachten en van leerkrachten aan de ouders en de kinderen. Toch merkten we ook dat het niet overal goed gaat en daar maken we ons zeker zorgen over. Het kan van alles zijn, maar dan bedoel ik niet dat er kinderen zijn die de sommen niet zo goed snappen of dat er ouders zijn die het niet zo goed uitleggen: dat komt wel goed hoor. Maar ik denk dan aan de onzekerheid over de komende weken en de spanningen die er thuis ontstaan door deze onverwachte noodsituatie. Zowel onze premier als onze koning riepen op om elkaar te helpen en ook onze burgemeester had mooie woorden. En die woorden zijn ook heel toepasselijk op het onderwijs en de kinderen waar we nu met z’n allen ons best voor doen.
Natuurlijk willen we allemaal weten waar we nu aan toe zijn: gaan de scholen op 7 april weer gewoon open, gaan ze gedeeltelijk open, gaan ze nog helemaal niet open en tot wanneer? Het geduld wordt op de proef gesteld en laten we alsjeblieft de landelijk voorschriften volgen en ons gezonde verstand gebruiken.

Martin

 

 

Aan de betrokkenen bij de scholen
van Stichting Delta De Bilt.

De Bilt, 15 maart 2020.

Geachte heer/mevrouw,

Afgelopen vrijdag ontving u van mij een brief die aansloot bij de persconferentie van donderdag 12 maart jl. Vandaag heeft het kabinet besloten om alsnog de scholen voorlopig tot 6 april te sluiten. Deze brief betreft de situatie voor de korte termijn. Gaat u er maar van uit dat u regelmatig een update van mijn kant zult ontvangen.
Vanaf morgen zijn onze scholen dicht. Om de risico’s op verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, komen de kinderen en ouders zo min mogelijk op school.
De minister van Onderwijs meldde dat de kinderen van ouders met essentiële beroepen naar school en opvang kunnen. Dit is een uitdaging voor ons allen, want we willen zo min mogelijk mensen in elkaars buurt. Hierbij kunnen ouders, familieleden en/of kennissen elkaar helpen om de kinderen toch elders op te vangen. Als dat echt niet lukt voor de ouders in de betreffende beroepen, neem dan contact op met uw school.

De schoolteams zullen hun best doen om de kinderen te helpen bij het volgen van thuisonderwijs. Daarbij is ook de hulp van ouders noodzakelijk.
De komende dagen zullen de leerkrachten voor de kinderen lesmaterialen (boeken, schriften, eventueel tablets, en andere materialen) in orde gaan maken t.b.v. thuisonderwijs. Via de eigen school krijgt u informatie hoe deze materialen opgehaald kunnen worden.
Sociale contacten tot een minimum beperken!

Iedere school heeft digitale middelen om de ouders en de leerlingen te kunnen bereiken. Via de eigen school krijgt u hierover nadere informatie.
Het lesprogramma zal beperkt zijn. Ik ga er van uit dat iedereen altijd zijn best doet, dus in deze bijzondere situatie, waarin we elkaar hard nodig hebben, doen we dat ook.
We zullen het voorlopig op deze manier moeten doen.

Bij voorbaat dank voor uw begrip en medewerking!

Met vriendelijke groet,

Martin van Veelen
(directeur-bestuurder)

 

 

 

 

Aan de betrokkenen bij de scholen
van Stichting Delta De Bilt

De Bilt, 13 maart 2020.

Geachte heer/mevrouw,

Gistermiddag was de persconferentie waar de Minister van Medische zorg en de Minister-President de nieuwe maatregelen inzake het coronavirus meldden.
Voor het basisonderwijs, dus ook onze scholen, geldt dat de overheid vindt dat de scholen open moeten blijven. Persoonlijk heb ik hier veel moeite mee, maar ik vind dat we t.b.v. het algemene belang moeten gehoorzamen en de maatregelen moeten respecteren. Dat zullen we dan ook doen. De leerkrachten zijn altijd al heel belangrijk voor de Nederlandse samenleving, nu blijkbaar nog meer. Na de persconferentie hebben we met de schooldirecteuren gesproken en afgestemd dat we de landelijke maatregelen zullen steunen. We hebben ook gesproken over wat ons mogelijk te wachten staat.
Enkele voorbeelden:

Er zullen meer leerkrachten thuis blijven, want in geval van twijfel komen ze meestal gewoon werken, nu adviseer ik hen om zich in geval van twijfel ziek melden. Het is dan niet altijd mogelijk om voor vervanging te zorgen. De scholen mogen dan besluiten een klas vrijaf te geven. De scholen zullen zich inspannen om dit tot het minimum te beperken. Zij zullen proberen om niet steeds dezelfde groepen vrijaf te geven en de last evenredig te verdelen.

Kinderen worden vaker thuis gehouden. Natuurlijk als ze ziek zijn, maar nu ook in geval van twijfel. Ouders kunnen ook besluiten hun kind uit voorzorg thuis te houden, dat zullen we respecteren en deze kinderen ziek melden (dus niet als ongeoorloofd verzuim). We nemen contact op met de ouders van leerlingen die op school verschijnselen vertonen van verkoudheid, want deze leerlingen moeten naar huis.

Voorlopig zullen we tot 31 maart 2020 geen activiteiten meer uitvoeren die buiten het reguliere programma vallen en niet strikt noodzakelijk zijn. School specifieke zaken hoort u via de eigen schooldirecteur

Daarnaast volgen we uiteraard ook de reguliere maatregelen via de GGD op.

Het lijkt me logisch dat de landelijke maatregelen worden opgeschaald en dat de scholen alsnog worden gesloten. Ook op dit scenario bereiden we ons voor. U wordt ook verzocht om hier alvast rekening mee te houden.

Bij voorbaat dank voor uw begrip en medewerking!

Met vriendelijke groet,

Martin van Veelen
(directeur-bestuurder)