Passend onderwijs

Het is inmiddels al weer het tweede schooljaar dat we binnen ons  nieuwe samenwerkingsverband (ZOUT) vorm en inhoud geven aan Passend Onderwijs. De directeur van het samenwerkingsverband (Joop Hoogendoorn) heeft de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar geschreven. Klik hier voor deze nieuwsbrief. Voor meer informatie kunt u kijken op www.swvzout.nl en op www.passendonderwijs.nl

Vluchtelingen

Momenteel worden op diverse scholen in de gemeente De Bilt kinderen van vluchtelingen begeleid. De kans dat het aantal leerlingen zal toenemen is reëel. Inmiddels zijn we in overleg met de gemeente, de scholen, het samenwerkingsverband en met Vluchtelingenwerk De Bilt om de opvang van deze leerlingen zo goed mogelijk te gaan doen. Het is heel mooi om te vernemen dat iedereen bereid is om een bijdrage te leveren bij de opvang en begeleiding van deze leerlingen.

De gemeente De Bilt zal ook tijdelijke opvang bieden (crisisopvang)
https://debilt.nl/nieuws/detail/liveblog-crisisnoodopvang-vluchtelingen

 

 

90 jaar Theresiaschool

Onze Theresiaschool in Bilthoven bestaat 90 jaar. Deze week stond in het teken van dit jubileum met allerlei leuke activiteiten voor de leerlingen. Vandaag traden de 35 leerkrachten en hun directeur op in een wervelende show op het schoolplein.

90 jaar theresia2 90 jaar theresia

 

Huiswerkbegeleiding De Bilt

Basisschoolleerlingen worstelen soms met Nederlands (begrijpend lezen, woordenschat, spelling) en rekenen. Het is dan ook niet gemakkelijk om alles te onthouden. Al vanaf groep 3 werken deze leerlingen aan vaardigheden zoals: leesvaardigheid, tekstbegrip, grammatica, spelling, schrijven en rekenen. Maar wat als een leerling moeite heeft met het Nederlandse taal en de vele regeltjes maar niet weet toe te passen? Of als een leerling helemaal niets meer begrijpt van al dat rekenen. De kans is groot dat er dan een leerachterstand ontstaat, en dat heeft grote risico’s voor de toekomst van het kind. Daarvoor is ”Huiswerkbegeleiding De Bilt” opgericht.

Wij vinden het belangrijk dat ouders met een laag inkomen hier gebruik van kunnen maken. Daardoor vragen wij een kleine bijdrage van € 2,50 per kind, per les. We werken in groepjes van max. 5 personen. Een les duurt één uur, en uw zoon/dochter wordt 10 minuten voor de les verwacht, uw kind zal van ons dan wat te drinken krijgen.

U kunt zich aanmelden op het mailadres: huiswerkbegeleidingdebilt@vvsowvt.nl en voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met F.Dahman, op telefoonnummer: 06 17369892.

Waar en wanneer:

VVSO WVT Talinglaan 10 3721 EA Bilthoven

Start datum: Maandag 30 Maart 2015

Maandag t/m Vrijdag vanaf 14:30

 

Delta kiest voor Citotoets

Sinds schooljaar 2014-2015 moeten alle leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs verplicht een eindtoets maken. Deze eindtoets meet de kennis die leerlingen hebben op het gebied van taal en rekenen.
De Eindtoets Basisonderwijs (Citotoets) vond altijd plaats in februari. Nu de eindtoetsen in april plaatsvinden, kunnen scholen:

  • de onderwijstijd in groep 8 zo goed mogelijk benutten en daardoor leerlingen zo veel mogelijk bijbrengen op het gebied van taal en rekenen (inclusief studievaardigheden);
  • de meest recente gegevens over het taal- en rekenniveau van leerlingen aan de school voor voortgezet onderwijs geven;
  • het schooladvies centraal stellen bij de toelating tot het voortgezet onderwijs.

Taal en rekenen zijn voor alle eindtoetsen verplichte onderdelen.

De papierenversie wordt afgenomen op 21, 22 en 23 april. Wanneer de school kiest voor een digitale afname vindt deze tussen 15 en 30 april plaats.

De eindtoetsen kunnen ook extra, niet verplichte onderdelen aanbieden. Zo bevat de centrale eindtoets bijvoorbeeld een onderdeel wereldoriëntatie. Dat onderdeel gaat over aardrijkskunde, geschiedenis en natuur.

De eindtoets geeft inzicht in de leerresultaten van een basisschool. De Inspectie van het Onderwijs gebruikt deze informatie voor het totaaloordeel dat zij opstelt over een school. Op www.scholenopdekaart.nl worden inspectieverslagen openbaar gemaakt. Via de schoollink op de Googlemap op onze site is deze informatie snel te vinden.

Vernieuwde website

Vanaf begin februari 2015 is onze vernieuwde website online. Een nieuw ontwerp, waarbij onze nieuwe huisstijl goed is weergegeven.

Met dank aan:

www.quickscan-communicatie.nl (ouder van de Julianaschool) voor de website en de flyer.
www.harrydegraaf.nl (ouder van de Theresiaschool) voor het logo en de huisstijl.
www.coform.nl (ouder van de Patioschool) voor de coördinatie en het meedenken.
www.krekdesign.nl (ouder van De Regenboog) voor de vorige website en de hulp tijdens de afgelopen zes jaren.

We vinden het heel plezierig als ouders van leerlingen van onze scholen ons helpen!

Inhoudelijk zijn we nog niet klaar, want diverse onderdelen van de nieuwe site zijn nog niet gevuld of nog ‘under construction’. We zorgen er voor dat het meeste werk voor de voorjaarsvakantie is afgerond.