Missie en visie.  

Via Delta de wereld in.

Stichting Delta De Bilt voor primair onderwijs is medio 2008 ontstaan uit de samenwerking tussen vijf schoolbesturen. De stichting beheert en bestuurt tien basisscholen in de gemeente De Bilt. Deze scholen zijn katholiek, protestants, algemeen christelijk of algemeen bijzonder. Stichting Delta De Bilt streeft naar hoogwaardig onderwijs dat gegeven wordt door uitstekend personeel in een professionele organisatie. Kinderen moeten groeien en de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij een positieve bijdrage leveren aan de wereld. Hierbij moeten de talenten van alle betrokkenen worden benut in het besef dat het samen iedere dag een beetje beter moet dan de vorige dag. We vinden het belangrijk dat leerkrachten met hart en ziel voor de klas staan, kansen durven benutten en open staan voor nieuwe ontwikkelingen. We zien de ouders van de leerlingen als onze partners in onderwijs en opvoeding. Onze scholen zijn herkenbaar als scholen van Stichting Delta en onderhouden een nauwe band met elkaar om de kwaliteit op iedere school te verbeteren. Iedere school heeft een eigen identiteit, profiel en schoolconcept, waardoor Delta in de gemeente De Bilt voor een diversiteit binnen het basisonderwijs zorgt. Bovenstaande kunnen we beschouwen als een gezamenlijk kompas op onze route door de delta en onderstaande zes kernwaarden helpen ons bij deze boeiende reis:

1. Samenwerking.  Samenwerken brengt ons verder

Het belang van goed samenwerken is op alle niveaus binnen Stichting Delta merkbaar. Samenwerkend leren in de groepen. Iedere school heeft een collegiaal schoolteam. De schoolteams van de scholen van Delta werken zoveel mogelijk samen om nog beter te worden. Alle betrokkenen binnen Delta zoeken kansen om door samenwerking een nog betere stichting te creëren. Stichting Delta staat open voor samenwerking met externen, zowel binnen als buiten het onderwijs.

2. Innovatie.  Alle betrokkenen staan open voor nieuwe ontwikkelingen

Iedere school van Stichting Delta heeft iets bijzonders waarmee het zich nader kan profileren en zoekt hierbij naar innovatieve kansen. Ook de stichting streeft naar innovatieve gezamenlijke concepten en originele activiteiten. Bestuur en directie stimuleren en faciliteren nieuwe ontwikkelingen. Onderzoeken, ontdekken en experimenteren. Moet het niet eens heel anders? Out of the box…… Een schip ligt het veiligst in de haven, maar daar is het niet voor gebouwd.

3. Doelgerichtheid. We beginnen met een doel voor ogen

Binnen ons onderwijs staat doelgericht werken hoog in het vaandel. We hebben hoge verwachtingen op alle niveaus (leerling, groep, school en stichting) en we streven realistische doelen na. Om de zorgvuldig geformuleerde doelen te behalen is het nodig om nauwkeurig te meten en te analyseren. Het verbeteren van de kwaliteit is een continu en duurzaam proces. Tijd en middelen zetten we effectief in om het primaire proces (goed onderwijs aan leerlingen) te faciliteren. Het faciliteren gebeurt op duurzame wijze; voor ons en voor komende generaties.

4. Talentontwikkeling. Ieder talent telt

Een maximale ontwikkeling van talenten is van grote betekenis voor een maximale zelfontplooiing en daarmee de toekomst van onze samenleving. In ons onderwijs ondernemen we daarom stappen om de talentontwikkeling van leerlingen in kaart te brengen en te stimuleren. Dat doen wij ook voor onze leerkrachten en schoolleiders en willen daarmee bereiken dat hun talenten zo optimaal mogelijk worden benut en ten goede komen aan de organisatie. In het kader van passend onderwijs zorgt dit voor een verdere professionalisering en versterking.

5. Plezier. Een juiste motivatie en het werken met plezier zijn voorwaarden om tot leren te komen

Een goede organisatie, met passende voorzieningen, zijn voor stichting Delta en haar scholen voorwaardelijk, om gemotiveerd te kunnen werken. Stichting Delta zorgt voor aantrekkelijk werkgeverschap, zodat  personeelsleden met plezier werken en zich kunnen ontwikkelen.  Onze scholen zorgen voor een goed pedagogisch klimaat, waarin kinderen met plezier kunnen leren.

6. Eigenaarschap. Leren en werken gaat beter als de betrokkenheid groot is

In ons werken en leren zien we het grote belang van het geven en nemen van verantwoordelijkheid. Hierbij vinden we dat het eigenaarschap over een product of een proces zoveel mogelijk op de plaats ligt waar het hoort: bij de persoon zelf. We zijn ervan overtuigd dat dit bijdraagt aan de kwaliteit van het leren en werken binnen onze stichting.

De naam Stichting Delta De Bilt. Een Delta als metafoor voor onze stichting:

Een rivier begint als een klein stroompje en mondt meestal uit in een zee. Het is heel goed als een rivier wordt gevoed door verschillende stromen en het is ook heel mooi als de rivier in een delta terecht komt. Een delta is een veelstromenland waardoor je via verschillende routes naar de zee kunt en een delta is tevens een vruchtbaar gebied waar veel ontwikkeling mogelijk is. Stichting Delta staat open voor diverse stromingen en overtuigingen en biedt de kans om via verschillende, maar wel samenhangende, onderwijskundige concepten en pedagogische structuren en in verschillende tempo’s te groeien om samen te bouwen aan een mooie wereld.  

Ja, via deze Delta wil je de wereld in!

Wilt u meer lezen? In het Beleidsplan 2015-2018 vindt u meer informatie.